•  
   
   
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
   
   
 •  
   
 •  
 •  
   
   
 


 

 

       

Publicystyka

Orient Express
 •  

Regulamin usług

1. Definicje

Wydawca
Właściciel portalu internetowego gostynin24.pl

AK media Andrzej Adamski
ul. Langenfeld 32
09 – 500 Gostynin
tel. 24 235 30 85
kom. 692 453 484

Portal
Portal internetowy, działający pod adresem URL www.gostynin24.pl i wszystkimi pochodnymi tego adresu.

Klient
Osoba fizyczna lub prawna korzystająca z płatnych usług w serwisie gostynin24.

Usługa
Usługa wykonana przez Wydawcę na rzecz Klienta - w szczególności emisja reklamy w Portalu.
Dokładna lista, opis i aktualne ceny usług oferowanych przez Wydawcę znajduje się w załączniku pod regulaminem.

 

2. Zamówienie usługi

Zamówienia usługi można dokonać w jeden z następujących sposobów:

 

3. Rezygnacja z zamówienia

Klient może zrezygnować z zamówienia telefonicznie lub mailowo bez ponoszenia konsekwencji finansowych nie później niż 2 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku wydawcy przysługuje prawo do obciążenia Klienta wynagrodzeniem w wysokości 25% kwoty zamówienia.

4. Płatności

Płatność za usługę może być wykonana:
z góry – po zamówieniu, na podstawie faktury PRO-FORMA
z dołu – na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia (wymagane jest dodatkowe pisemne zlecenie)
w inny sposób uzgodniony przez strony i zawarty w pisemnym zleceniu

5. Wymagania

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania usługi oraz informacje o ewentualnych zmianach Klient musi dostarczyć Wydawcy najpóźniej 2 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia. Niedotrzymanie tego terminu zwalnia Wydawcę z obowiązku realizacji zamówienia oraz z odpowiedzialności za szkody jakie mogą wyniknąć w konsekwencji. Jeśli w wyniku nieterminowości Klienta termin wykonania usługi ulegnie opóźnieniu, Klientowi nie przysługuje prawo do roszczeń wobec Wydawcy.

6. Realizacja zamówienia:

Usługa zostanie wykonana po złożeniu zamówienia, w terminie i na warunkach wyznaczonych w zamówieniu. Wydawca może odmówić realizacji zamówienia o ile nie spełnia warunków niniejszego regulaminu lub jest niezgodna z obowiązującym prawem.

7. Reklamacje

Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po wykryciu ewentualnych wad, nie później niż 7 dni po zakończeniu realizacji zamówienia. Po upływie tego terminu realizacje nie będą rozpatrywane. Reklamacje można składać mailowo lub listownie na adres w/w.
Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Ewentualne odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Wydawcę szkody nie może przekroczyć wartości zamówienia.

8. Odpowiedzialność

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Portalu przez Klienta w związku z zamówionymi usługami.
Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem, że posiada on wszelkie prawa do posługiwania się materiałami, które udostępnia Wydawcy w celu wykonania usługi oraz, że materiały te są zgodne z obowiązującym prawem.

Konieczność naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niezastosowaniem się Klienta do powyższych zapisów (łącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) leży po stronie Klienta.

9. Uwagi ogólne

Wydawca może odmówić, zażądać zmian lub zaprzestać realizacji usługi w przypadku gdy:

 • treść lub forma reklamy są sprzeczne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub regulaminem Portalu
 • osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem przepisów prawa lub innych norm zgłosiły zastrzeżenia dotyczące realizacji zamówionej usługi
 • Klient nie spełni warunków zamówienia (w szczególności gdy płatność za usługę jest opóźniona)


Niniejszy regulamin ma zastosowanie jedynie w przypadku klientów zamawiających usługi bezpośrednio związane z prowadzoną przez nich działalnością. W przeciwnym przypadku prowadzone mogą być ustalenia indywidualne.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2009 r.

Dekra

 

 
 

 

 

Pulmonolog

Facebook

Pogoda

Pogoda Gostynin z serwisu

Kontakt