G24

 • baner green horizon 2 1000x300 

 • Bajka
 • K2
 • zamek
   
 • petecki
   
 • roman
   
 • 600x200 
 • stihl
poniedziałek, 17 sierpnia 2020 16:42

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie
ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu
Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie

 

Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:
1. Wymagania konieczne:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych umożliwiających prawidłowe pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,
b) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych,
c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
d) znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
e) znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
f) znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej,
g) niepodleganie ograniczeniu lub zakazowi pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,
h) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
i) nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
j) niepozostawanie z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej zgodnie z postanowieniem art. 57 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,
k) korzystanie z pełni praw publicznych,
l) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
m) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe,
n) znajomość obsługi komputera,
o) pełna dyspozycyjność,
p) nie będącego w konflikcie prawnym z GSM.

2. Wymagania pożądane:
a) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
b) licencja zarządcy nieruchomości, lub ukończone studia MBA (Master of Business Administration),
c) przedstawienie pisemnej koncepcji strategii naprawczej i rozwoju oraz wizji działalności Spółdzielni na najbliższe 3 lata – w dalszym postępowaniu konkursowym jej omówienie.

Oferta (zgłoszenie) kandydata powinno zawierać:
1. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail),
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. dokumenty, w szczególności świadectwa pracy lub umowy o pracę, potwierdzające minimum 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności ( wystawiona nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
7. oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań karnych oraz karno – skarbowych przez uprawniony organ lub sąd,
8. oświadczenie o niepodleganiu lub zakazowi funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 926 z późn. zm.),
10. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku prezesa (wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszenia), wydane przez lekarza medycyny pracy,
11. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia konkursu i jego akceptacji,
12. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, oraz oświadczenie zgodne z treścią art. 57 ustawy Prawo spółdzielcze,
13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie Prezesa Zarządu Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.gsmgost.pl oraz w sekretariacie Spółdzielni.

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dni robocze w godz. 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres:

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie
ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin
z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu, nie otwierać”

w terminie do 31 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Spółdzielni).

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • musial.jpg
 • brylinska.jpg