gostynin24

 •  
  kmr
 •  
  garstka
 •  
  petecki gostynin 1000x300
 •  
  dekra1
 •  
  Kuźnia Smaków
 •  
  Bar Letni
 • u1.jpg
 • z1.jpg
 • WW1.jpg
 • ww2.jpg
 • kondolencje.jpg
 •  
  reklama g24 catering dietetyczny online
   
 •  
  600x200
   
 •  
  baner od 15.10
   
piątek, 02 marca 2018 15:05

Przyrodnicy poznali stan środowiska wokół płockiej rafinerii

Gatunki objęte ochroną prawną i cenne przyrodniczo na terenie zakładu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN w Płocku zlokalizowali biolodzy. Na obszarach przyległych odkryli siedliska chronione, najciekawsze i jednocześnie najcenniejsze pod względem przyrodniczym. Zdaniem przyrodników na badanym obszarze stwierdzono nie tylko gatunki ptaków znajdujących się pod ochroną ścisłą, ale także gatunki ryb, bezkręgowców, płazów, gadów i ssaków.

Przyrodnicy Biura Badań i Ekspertyz Środowiskowych firmy zewnętrznej przebadali ponad 1300 hektarów wewnątrz, jaki i w obrębie płockiego zakładu produkcyjnego. Specjaliści po zakończonej inwentaryzacji przyrody ocenili, że najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary położone są na terenie graniczącym z zakładem. Spośród stwierdzonych gatunków z każdej badanej grupy te najcenniejsze i z najwyższą bioróżnorodnością odkryto na terenach południowych, obszarze południowo - wschodnim oraz na wschód od zakładu. Według badaczy przyrody szczególnie wyróżniającym się elementem na tle całego inwentaryzowanego obszaru jest Dolina rzeki Brzeźnicy, która zachowała swój naturalny charakter. W jej bezpośrednim sąsiedztwie rosną lasy oraz znajduje się szereg niewielkich, sztucznych zbiorników wodnych. Tworzy to tzw. „wyspę bioróżnorodności” omawianego obszaru. W obrębię sąsiadującej z zakładem Doliny Brzeźnicy stwierdzono najcenniejsze zinwentaryzowane komponenty środowiska przyrodniczego, min.: liczne populacje ważek, ptaków (w tym gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE np. zimorodka, gąsiorka), bobra i wydrę czy chronione siedliska z Dyrektywy Siedliskowej w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, będącej elementem prawa Unii Europejskiej.

W trakcie inwentaryzacji eksperci środowiskowi stwierdzili obecność 25 gatunków ssaków, z czego 13 objętych ścisłą i częściową ochroną, pozostałe to gatunki łowne. W trakcie spisu ptaków zlokalizowano przeszło 100 gatunków, z czego ponad 80 z nich uznano za lęgowe. Stwierdzono także niemal 80 gatunków ptaków przelatujących nad obszarem rafinerii, jak i terenami sąsiednimi. Były to m.in. łabędzie, gęsi, cyraneczki, żurawie, mewy, rybołowy, bieliki, sójki, jastrzębie, skowronki oraz czeczotki, szczygły i czyże. Do najcenniejszych specjaliści zaliczyli błotniaka stawowego, który znajduje się pod ochrona ścisłą, sokoła wędrownego, który wymaga ochrony czynnej, a od niemal 17 lat zadomowiony jest na kominach zakładowej Elektrociepłowni, oraz derkacza, rybitwę, zimorodka, gąsiorka i jarzębatkę.

Spośród płazów i gadów w obrębie terenu badań zlokalizowano występowanie dziesięciu gatunków płazów, m.in. rzekotki, traszki i kumaki oraz trzech gatunków gadów – jaszczurki i zaskrońce.

Uczestniczący w badaniach ichtiolodzy naliczyli niemal pół tysiąca ryb należących do 13 gatunków. Wśród nich zauważyli obecność m.in. okoni, szczupaków, sandaczy, słonecznic, a także płoci, karpi, karasi oraz piskorza i śliza, które są gatunkami cennymi i znajdującymi się pod ochroną.

Entomolodzy zidentyfikowali niemal 90 gatunków zwierząt bezkręgowych z czego niemal 60 gatunków - w tym także chronione i cenne przyrodniczo - zauważono w podmokłych terenach na obszarze rafinerii. Do najciekawszych specjaliści zaliczyli ślimaki, trzmiele, ważki, a także motyle i pszczoły miodne. Według ekspertów bardzo istotne jest zachowanie w dobrym stanie siedlisk im służących, tak aby te bezkręgowce mogły się dalej rozwijać.

Jak wynika z raportu środowiskowego na terenie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN najwyższą bioróżnorodność zaobserwowano na jego obrzeżach, co niewątpliwe ma związek z zachowaniem w naturalnej formie zieleni szczególnie w okolicach ogrodzenia dookoła Zakładu, a tym samym obecnością większej liczby roślin, które stanowią bazę pokarmową i schronienie dla wielu bezkręgowców.

W opinii przyrodników w obrębie monitorowanego terenu stwierdzono kilka rodzajów siedlisk chronionych, wymienionych w załączniku I dyrektywy siedliskowej UE, który wskazuje typy siedlisk naturalnych ważnych dla Wspólnoty i wymagających ochrony oraz wyznaczenia specjalnych obszarów szczególnie chronionych. Zdaniem botaników najcenniejsze miejsca przyrodniczo znajdują się głównie w części wschodniej i południowej inwentaryzowanego terenu, a więc od strony Doliny rzeki Brzeźnicy oraz jej dopływu wraz z kompleksem żyznych lasów liściastych i zbiorowisk krzewiastych. Przyjazne miejsca to także zbiornik retencyjny Moczary na terenie płockiej rafinerii ze stosunkowo bogatą roślinnością przybrzeżną i wodną oraz zbiorniki retencyjne z bogatą roślinnością wodno-błotną i fragmentami zadrzewień olszowych. Za bogate przyrodniczo tereny uznano również fragmenty łęgu olszowo-jesionowego w pobliżu zbiorników retencyjnych, kompleks łęgów olszowo-jesionowych w okolicy pobliskiej miejscowości Bronowo-Sady, a także zbiornik z rozległym szuwarem i otaczającymi zaroślami.

Inwentaryzację oraz waloryzację przyrodniczą na terenach Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN i przyległych przeprowadzili specjaliści z wielu dziedzin. Byli to min. ornitolog (ptaki), herpetolog (płazy i gady), teriolog (ssaki), chiropterolog (nietoperze), ichtiolog (ryby), entomolog (bezkręgowce), botanik (rośliny), lichenolog (porosty) oraz dendrolog (drzewostan). Dzięki tak wnikliwemu badaniu eksperci byli w stanie przeprowadzić kompleksowe badania przyrodnicze, aby określić i wykryć metr po metrze napotykane gatunki roślin, zwierząt oraz ich siedliska ze szczególnym uwzględnieniem gatunków cennych i objętych ochroną.

Inwentaryzacja czyli spis podstawowych elementów przyrody dla inwestorów jest wyjściowym dokumentem do dalszych przedsięwzięć skupiających wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych jest elementarne rozpoznanie całych ekosystemów w terenie. Zakończone prace pozwoliły ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru oraz będą stanowić podstawę zrównoważonego rozwoju przestrzennego dobrze wykonanego planu zagospodarowania na poziomie lokalnym gminy czy powiatu.

Spis przyrodniczy realizowany był przez niemal rok na zlecenie Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN dla terenów przemysłowych Zakładu Produkcyjnego oraz terenów przyległych objętych miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Płocka i Starej Białej.

Zdaniem prowadzących badania specjalistów z Biura Badań i Ekspertyz Środowiskowych Avesnature z Grudziądza zakres prac przy inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Zakładu Produkcyjnego oraz terenów przyległych w Płocku był bardzo wyjątkowy, ponieważ w przeciwieństwie do większości tego typu badań obejmował nie tylko gatunki chronione, rzadkie i cenne, lecz wszystkie gatunki zwierząt i roślin oraz siedliska jakie stwierdzono na obserwowanym terenie.

Raport końcowy dotyczący inwentaryzacji przyrodniczej dla terenów zakładu produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku i terenów przyległych został przedstawiony Spółce niemal w przededniu Światowego Dnia Dzikiej Przyrody, który przypada 3 marca. Przypomnijmy, iż dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2014 roku, aby uczcić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory.

Obszar Komunikacji Korporacyjnej | Corporate Communication Area
PKN ORLEN S.A.

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • AKubryn.jpg

NAJNOWSZE KOMENTARZE


Geodezja